Hole historielag

(Lenke til gammel hjemmeside på Internett)

hole 

 Steinsfjorden
Foto Bjørn Geirr Harsson

Hole historielag ble stiftet 18. april 1995. Laget har i dag rundt 200 medlemmer.
Møtene holdes til vanlig den siste onsdagen i hver måned.

Historielagets formål er å fremme interesse for lokalhistorie i Hole kommune. Laget skal arrangere møter og turer og arbeide for lokalhistorisk aktivitet i alle bygdelag i kommunen. Kunnskap om sitt eget nærmiljø skaper følelse av tilhørighet og dermed større trivsel.

Hole historielag befinner seg midt i et "historisk smørøye" idet Hole kommune på Ringerike er et interessant distrikt både riks- og lokalhistorisk.
Dette er dokumentert blant annet i boken " Stein - en storgård på Ringerike "som ble gitt ut i april 2000.
Hele 4 kongekroner har Hole i sitt kommunevåpen, og disse kronene symboliserer konger som i vikingtid og tidlig middelalder bodde i Hole. Den første kongekrona symboliserer Halvdan Svarte. Ifølge sagaen bodde kong Halvdan Svarte på Stein gård i Hole, og her ble han gravlagt i den berømte Halvdanshaugen. Halvdan levde på 800-tallet og var konge over Vestfold og Vest-Opplandene. Den andre kongekrona symboliserer småkongen Sigurd Syr (død ca 1018) som også ifølge sagaen hadde gård i Hole. Sigurd Syr er kanskje best kjent som stefar til Olav den hellige (995-1030) og far til Harald Hardråde (1015-1066). Både Olav og Harald ble konger over Norge, og begge har trolig vokst opp på Ringerike. Dermed kan Hole forsvare å ha 4 kongekroner i sitt kommunevåpen, og samtidig skryte av å ha fostret 4 av de gamle norske kongene.

Av prosjekter historielaget er opptatt av nevnes:
- Oppussing av de gamle seterhusene på Retthella. Her har lagsmedlemmer bidratt med mange dugnadstimer. Laget har også holdt ystekurs på setra. Sommeren 2002 gjennomførte laget prosjektet "Åpen seter", dvs. seterdrift med kyr og severing av rømmegrøt, lapper og kaffe.
- Utgivelse av heftet "Kongevegen over Krokskogen". Heftet er nå utsolgt
- Utgivelse og salg av den årlige "Holekalenderen".
- Bevaring og flytting av Søgarden, et gammelt tømmerhus fra Søndre Fjell til Sundvollstranda

Holekalenderen for år 2009 omhandler gamle gårdstun i Hole

Tidligere kalendre har informasjon om:
- Setre på Krokskogen. (1997)
- Funn fra fortiden. (1998)
- Gamle skoler i Hole. (1999)
- Hole gjennom tusen år. (2000)
- Kvinneliv i Hole. (2001)
- Menn og yrker i eldre tid. (2002)
- Båttrafikk på Tyrifjorden. (2003)
- Fiske i Steinsfjorden (2004)
- Hole i 1905 (2005)
- Dikt og tegninger av Harald Solberg (2006)
- Eventyrgården Mo (2007)
- Gamle butikker i Hole (2008)

Velg fra menyen til venstre, eller bruk INDEKS som gir en alfabetisk fortegnelse over navn og hendelser og har lenker til aktuell side.

Laget har også satt opp en minnetavle over trefningen med Karl 12. soldater i Tavleskaret i 1716.
For å bevare det gamle håndverket å lage flisfat, har laget tatt initiativet til et flisfatkurs.
Dessuten knytter det seg stor spenning til hva som kommer ut av de pågående undersøkelser av Halvdanshaugen. Historielaget har gjennomført dugnader med rydding på haugen slik at arkeologene lettere kunne gjennomføre sine grunnundersøkelser.
Margit Harsson utgav i 2004 boka "Halvdanshaugen". Den selges av Margit Harsson, (tel. 32 15 99 22).

Dersom du ønsker å støtte laget, kan du melde deg inn ved å sende en postgiro til:

Postgirokonto nr. 2280 23 54049
Hole historielag
Postboks 109
3529 Røyse

Org.nummer: 994 514 903

Årlig medlemskontingent er kr 150,- for enkeltmedlemmer, og kr 300,- for familiemedleskap.
Merk giroen: Historielaget. Innmelding

Storparten av artiklene på Hole historielags internettside er tatt fra Holekalendrene.
Disse er i det alt vesentlige utarbeidd av Margit Harsson. Hun fikk i 2002 Hole kommunes kulturpris for blant annet sin innsats i Hole historielag.
I tillegg har Gudmund Bakke og Sigurd Berg bidratt med stoff til Holekalendrene.
Tilrettelegging for internett er gjort av Hans Viktil

Forslag eller kommentarer til historielagets virksomhet kan tas opp med styremedlemmene eller sendes som e-post til laget.


28.02.2009
Webansvarlig: H. Viktil

12.11.2011 tilpasset ny hjemmeside.  Lenker  virker ikke.  oøh