Retur til startsiden  
Hole historielag ble stiftet 18. april 1995. Lagets formål er å fremme interesse for lokalhistorie i Hole kommune, idet kunnskap om eget nærmiljø skaper følelse av tilhørighet og dermed større trivsel. Laget skal arrangere møter og turer og arbeide for lokalhistorisk aktivitet i alle bygdelag i kommunen, og har i dag rundt 220 medlemmer. Medlemsmøter med aktuelle foredrag eller rusleturer holdes vanligvis siste onsdag i hver måned.

Hole befinner seg midt i norgeshistorien. Hele fire kongekroner i gull på rød bunn har Hole i sitt kommunevåpen, og disse symboliserer konger som i vikingtid og tidlig middelalder bodde i Hole. Den første krona symboliserer Halvdan Svarte, konge over Vestfold og Vest-Opplandene. Ifølge sagaen bodde han på Stein gård i Hole, og her ble han på 800-tallet gravlagt i Halvdanshaugen. Den andre krona symboliserer småkongen Sigurd Syr (død ca 1018), som også ifølge sagaen hadde gård i Hole. Han er best kjent som stefar til Olav den hellige (995-1030) og far til Harald Hardråde (1015-1066), norske konger som begge trolig har vokst opp på Ringerike. Slik kan Hole kommune forsvare å ha fire kroner i sitt våpen.

Lagets viktigste prosjekter har de siste årene vært:

-  Oppussing av Røysehuset på Sundvollstranda, et gammelt tømmerhus som har stått på Søndre Fjell. Ved ferdigstillelse vil huset bli brukt som møtelokaler, og vise samlinger av gamle møbler, redskap etc.

-  Drift og vedlikehold av ett av de gamle seterhusene på Retthella på Krokskogen. Laget har leiekontrakt med eierne. Flere av lagets medlemmer har bidratt med mange dugnadstimer. Hver siste lørdag i juni arrangeres Retthelladagen med servering, kunstnerisk underholdning og foredrag.

-  Utgivelse og salg av den årlige Holekalenderen, som etter hvert er blitt samleobjekter. Gamle kalendre fra 1997 til idag kan du se her.   Margit Harsson har skrevet litt om arbeide med kalendrene.

Laget har også satt opp en minnetavle over trefningen i 1716 med Karl 12.’s soldater i Tavleskaret, ikke langt fra Kleivstua på Krokskogen. Her falt 28 svensker og tre nordmenn. Hver 17. mai holdes en minnesammenkomst her tidlig om morgenen.

Lagets postadresse:  Postboks 109, 3529 Røyse
E-post: post@hole-historielag.no
Bank: 2280.23.54049
Org.nr: 994 514 903

Hvordan bli medlem?  

 9.1.2012 SH