Invitasjon til boklansering

En nyoppdaget, nasjonal kulturskatt

Mye stoff er publisert om Jørgen Moe som eventyrsamler, dikter og prest. Men gjennom sitt arbeid ved arkivet i Norsk Folkeminnesamling kom Ørnulf Hodne over norske folkeviser som var samlet inn av Jørgen Moe fra hans reiser i Telemark, Setesdalen og Hardanger omkring 1850, og som aldri før hadde vært publisert. Riktignok utga Jørgen Moe noen av folkevisene han hadde samlet, men de fleste havnet altså i arkivet, og ble der funnet av Ørnulf Hodne. De siste årene har Hodne arbeidet med manus til en bok om denne nasjonale kulturskatten.

I sitt bygdearkiv har Hole historielag bygget opp en Jørgen Moe-samling som i dag utgjør et nasjonalt senter hvor historielaget ønsker å samle mest mulig av alt som er skrevet av og om Jørgen Moe. Derfor har Hole historielag ivret for at bokprosjektet til Hodne kunne realiseres og inngå i Moe-samlingen. Denne boken til Hodne omtaler enestående, originale folkeviseopptegnelser utført av selveste Jørgen Moe. Hodne gir selv forklaringer på hvorfor stoffet havnet i arkivet, og ikke ble publisert på Jørgen Moes tid. Boken som er på 420 sider, er trykket hos Novus forlag i et opplag på 400.

 

   Ørnulf Hodne er norsk folkeminneforsker, sakprosaforfatter og statsstipendiat. I 1978 tok Hodne doktorgraden med en avhandling om Jørgen Moe og folkeeventyrene: informanter og utgivelsesprinsipper. Siden 1986 har han vært statsstipendiat tilknyttet det kulturhistoriske forskningsmiljøet ved Universitetet i Oslo. Gjennom sin forskning er trolig Ørnulf Hodne den i dag som best kjenner Jørgen Moes arbeider. Derfor er det grunn til å tro at denne boken til Hodne blir en kulturskatt som vil tilføre ny kunnskap om Jørgen Moe.

Med sitt kjennskap til Jørgen Moe har Ørnulf Hodne de siste årene vært et naturlig medlem i historielagets Moe-komite. Her har han vært en inspirator og meget god støttespiller. Det falt derfor helt naturlig at Hole historielag har ønsket å samarbeide med Hodne om utgivelsen av denne nasjonale kulturskatten.

 

Torsdag 2. mai kl. 12 inviterer Hole historielag til boklansering på Ringerikes Museum. Her vil boken "Jørgen Moe og folkevisene" bli nærmere presentert. Forfatteren Ørnulf Hodne vil fortelle om boken og Ole Johnny Haugerud vil lese stykker fra den.