Omtale avAnders Castus Svarstad-utstillingen og boken om kunstneren

Når man leser i de seks bygdebøkene for Hole, ser man at det har bodd mange dyktige personer i Hole gjennom årene. Eksempler kan være malerinnen Sara Moe fra Mo og forfatteren Johannes Solberg Thrap-Meyer fra Stein. Men bare to holeværinger har nådd opp til et nivå hvor de er blitt regnet som nasjonale kulturpersonligheter, nemlig eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe og kunstmaleren Anders Castus Svarstad.
Når det gjelder Jørgen Moe så har Hole historielag lagt opp til en samling i Bygdearkivet av alt som er skrevet av og om Jørgen Moe. Det langsiktige målet er at historielagets Moe-samling skal bli et nasjonalt senter for de som ønsker å fordype seg i Jørgen Moe.
Når det gjelder Anders Castus Svarstad arbeider Hole historielag for å friske opp kunnskapene om denne kunstmaleren, som vokste opp og har solide røtter på Røyse i Hole. Han debuterte på Høstutstillingen 1902 og ble straks lagt merke til som en særpreget maler. Helt frem til han døde i 1943 var han med og preget det norske malermiljøet. Svarstads malerier er innkjøpt i en rekke nasjonale museer og samlinger, foruten mange internasjonale museer, blant annet i Frankrike, Spania og Sverige. Men i vår tid er Svarstad kanskje mer kjent som ektefellen til Sigrid Undset.
I 2018 er det 75 år siden Anders Castus Svarstad døde og i 2019 er det 150 år siden han ble født. Dette er to begivenheter som Hole historielag mener er godt utgangspunkt for igjen å få Svarstad frem i lyset. Det gjør vi ved å trykke en bok om kunstmaleren Anders Castus Svarstad, og med lansering av boken arrangeres en utstilling av 42 malerier fra Svarstads produksjon. Alle maleriene er velvilligst utlånt av private eiere. Utstillingen arrangeres av Hole historielag i samarbeid med Sundvolden Hotel. Den vil vare fra lørdag 25. august (tre dager efter 75 års dagen for Svarstads død) til 25. november 2018 i hotellets lokaler.
I denne nye boken om Svarstad tar Bodil Gusgaard for seg ulike sider av Svarstads kunstproduksjon. Hun erpensjonert førstelektor i kunstfag ved Høgskolen i Østfold. Bodil Gusgaard omtaler inngående ulike sider ved Svarstads bymotiver, ringeriksmotiver og naturskildringer – både kunstnerens kunstsyn og hans bruk av ulike kunstneriske virkemidler. Mange Svarstad-malerier er selvsagtgjengitt i boken.Svarstads familie og tilknytning til Røyse blir omtalt av Sten Høyendahl, leder av Ringerike slektshistorielag. Hvordan kunstneren Svarstad ble oppfattet av nære naboer på Røyse, kommer frem i et intervju som lokalhistoriker, Margit Harsson, har hatt med to av naboene.
Boken er på 104 sider oggir en inngående beskrivelse av Svarstad og hans kunst. Den har latt seg realiseretakket være god økonomisk støtte fra SpareBankstiftelsen Ringerike og Stiftelsen Sat Sapienti. Hole historielag takker også Hole kommune for god støtte i bokprosjektet.

Åpning av utstilling og lansering av boken skjer:
Lørdag 25. august kl. 15:00
i Sundvolden Hotel
Velkommen ved Cicilie Laeskogen
Om bakgrunn for Svarstad-boken og utstillingen ved Bjørn Geirr Harsson
Om Utstillingen og kunstnerenAnders Castus Svarstad ved Bodil Gusgaard
Offisiell åpning ved ordfører Per R. Berger
Vandring i utstillingen

svarstadbok